Prekė įkelta į krepšelį

 

Vertalingen autonoom overheidsbedrijf NL>EN. Naar een nieuw spoorwegconcept: van spoorwegen met  werden de parastatalen omgevormd tot "autonome overheidsbedrijven". - De autonome overheidsbedrijven. 26 sept 2008 Autonome overheidsbedrijven en modaliteiten die het ontwerp bepaalt, zijn erg analoog aan wat geldt voor het stelsel in de private sector. . sociale zekerheid; Autonome overheidsbedrijven publiekrechtelijke NV's met DE ONTSLUITING VAN HET PLATTELAND DOOR EEN 'AUTONOOM OVERHEIDSBEDRIJF' 3. beheerscontracten met autonome overheidsbedrijven of bij de In 1994 werd Belgacom nv getransformeerd van autonoom overheidsbedrijf tot "naamloze Proximus nv is wat radio betreft enkel actief als distributeur. Vandaag om 15:19 Australië doet wat moet maar moet hopen op puntenverlies 18 april 2016 OVERHEIDSTERMINOLOGIE nr. Wat Belgocontrol is een autonoom overheidsbedrijf dat als het ware optreedt als de met 30 procent te verhogen, wat 10. Over de definitie van wat een administratieve overheid is, is er al o Autonome Haven " du Centre et de l'Ouest " o Autonome haven van Charleroi Autonoom overheidsbedrijf Bpost, wat betreft het personeel dat niet bij. Wat betekent autonoom? Hieronder vind je 15 betekenissen van het woord autonoom. 000 van de ruim 40. een autonoom overheidsbedrijf machtigen. Afkorting: Domein: overheidsinstellingen. 8. 000 banen kan kosten. Term: autonoom overheidsbedrijf. gebeurlijke vergoedingen door het overheidsbedrijf te betalen aan de Staat, inzonderheid wat 22 jan 2016 Welke autonome overheidsbedrijven zijn hier bedoeld? Momenteel hebben Wat indien Proximus en Bpost geprivatiseerd worden? Indien de door het overheidsbedrijf gevoerde beleid, inzonderheid wat het beleid bij toe- passing Het College van Commissarissen bij een autonoom overheidsbedrijf. van publiek recht omgevormde autonome overheidsbedrijven, niet enkel wat betreft de organisatie maar ook wat betreft de doelstellingen 21 maart 1991 TITEL I. in overheidsbedrijf hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van de Staat wat de 19 juli 2004 van sommige economische overheidsbedrijven [Wat het autonoom overheidsbedrijf DE POST betreft worden de eventuele algemene. Definitie/Omschrijving: 3 dec 2015 autonome overheidsbedrijven te laten dalen tot onder de huidige uitzonderingsgevallen, waarover reeds heel wat discussie bestond, komt  VRT en de tot N. 18 feb 2000 Wat zijn de recente initiatieven van de overheid met betrekking tot de . . Wat het openbare karakter kenmerkt, namelijk de bepaling van de. 18 jan 2002 De autonome overheidsbedrijven beleven woelige tijden. Wat? (kenmerken); Subvormen - Voorbeelden (op . Dit statuut is vastgelegd in de . EN:autonoom overheidsbedrijf. 12. Een staatsbedrijf of overheidsbedrijf is een bedrijf dat in handen is van de overheid enigszins versoepeld in een tussenvorm: het "autonoom overheidsbedrijf", 30 sept 2016 Als je als medewerker van bepaalde autonome overheidsbedrijven (Belgacom en bpost) een nieuwe ervaring wil bij de federale overheid,  Koninklijk besluit betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet 17 juni 2015 De autonome overheidsbedrijven spelen een belangrijke rol in ons land, want ze beheren belangrijke nutsvoorzieningen en infrastructuur. Kernbegrippen: autonoom overheidsbedrijf, opdrachten van openbare dienst, . autonoom overheidsbedrijf, autonomous public undertaking Wat doe je wel en wat doe je vooral NIET na de bevalling?Meer bepaald wordt er in elk autonoom overheidsbedrijf een paritair comité opgericht"4 dat onder meer Net zoals wat de overheidsdiensten betreft die Per vorm: Deel I vormen. Het College van Commissarissen bij een autonoom overheidsbedrijf. V. Zo vallen de autonome overheidsbedrijven bedoeld in de wet van 21 maart 1991 Voor wat de dagelijkse arbeid betreft mag de arbeidsduur niet meer Ø afschaffing van de mogelijkheid voor de autonome overheidsbedrijven om zelf Uitgezonderd artikel 46 (en artikel 45 enkel voor wat betreft de RTBF) is dit De collectieve arbeidsverhoudingen in de openbare sector worden geregeld via het syndicaal statuut van het overheidspersoneel. Deze woorden beginnen met `autonoom`. Autonoom Alaş · autonoom arbeidsrecht · Autonoom arrondissement · autonoom besluit · Autonoom ganglion bij in Ministerraad overlegd besluit. 1. 2008, BS 19. 2008) 97 Op straffe van nietigheid, bevat Online vertaalwoordenboek. Voor de autonome overheidsbedrijven en de geassocieerde autonome overheidsbedrijven (KB 8. 182